Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Royal Comicsin sivut uudistettu
Julkaistu: 21. maaliskuuta 2011 klo 16:16:38   Muokattu: 1. huhtikuuta 2011 klo 06:44:26

Si­vus­to­uu­dis­tus vas­taa kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tar­pei­siin

Ro­y­al Co­mic­sin si­vus­to www.ro­y­alco­mics.com on uu­dis­tet­tu vas­taa­maan kan­sain­vä­li­siin vaa­ti­muk­siin, kun sar­ja­ku­via ale­taan myy­dä ul­ko­mail­le. Si­vus­tos­ta jul­kais­taan myö­hem­min eng­lan­nin­kie­li­nen ver­sio, jo­ka pal­ve­lee ul­ko­mai­sia sar­ja­ku­van ys­tä­viä ja jul­kai­si­joi­ta.

Uu­dis­tuk­sen ydin­koh­dat
- Ul­koa­suun ei suu­rem­min ka­jot­tu, kos­ka se on ihan tyy­li­käs jo ny­kyi­sel­lään (ai ei vai). Ei­pä ol­lut syy­tä­kään ka­jo­ta, kos­ka vas­ti­kään myös ti­laus­lo­ma­ke ja las­ku­poh­ja uu­dis­tet­tiin nou­dat­ta­maan sa­maa tyy­liä kuin ko­ti­si­vut­kin.

- Si­vus­ton ra­ken­net­ta ja teks­te­jä muo­kat­tiin si­ten, et­tä ne on kään­net­tä­vis­sä mil­le ta­han­sa kie­lel­le. Ta­voit­teem­me on kään­tää lä­hes kaik­ki si­vus­ton osa-alu­eet, mm. sar­ja­ku­vien esit­te­ly­teks­tit, te­ki­jäe­sit­te­lyt ja sar­ja­ku­va­hah­mo­jen esit­te­lyt. Kään­tä­mät­tä jää Te­ki­jäl­le-osio ja Ro­y­al Co­mics PDF Crea­tor, jot­ka on tar­koi­tet­tu pal­ve­le­maan vain ko­ti­mai­sia sar­ja­ku­van­te­ki­jöi­tä.

- Sar­ja­ku­van jul­kai­su­pai­kat-osio uu­dis­tui: Se si­säl­tää ny­kyis­ten ja ai­em­pien jul­kai­si­joi­den mää­rän ja jul­kai­su­pai­kois­ta seu­raa­vat tie­dot: maan, ni­men, jul­kai­sun aloi­tus- ja lo­pe­tus­päi­vä­mää­rät, jul­kai­su­tah­din, sar­ja­ku­van kie­li­ver­sion.

- Sar­ja­ku­vien eri kie­li­ver­siot ovat se­lat­ta­vis­sa kun­kin sar­ja­ku­van osas­tos­sa.

- Sar­ja­ku­vien se­laus­palk­ki uu­dis­tui, mu­ka­na mm. Com­pact View, jos­sa kaik­ki yli­mää­räi­set teks­tit ja pal­kit on pois­tet­tu, mi­kä hel­pot­taa se­laa­mis­ta mo­bii­lia­lus­toil­la ja pä­deis­sä se­kä saa suu­ri­ko­koi­set si­vut nä­ky­mään pa­rem­min ruu­dul­la. Mu­kaan otet­tiin myös mää­rän va­lin­ta, jol­loin ruu­dul­la voi ol­la yh­täa­i­kaa nä­ky­vil­lä ha­lut­tu mää­rä st­rip­pe­jä.

- Suo­sit­te­le sar­ja­ku­vaa-osio uu­dis­tui. Osios­sa sar­ja­ku­van ys­tä­vä voi lä­het­tää jul­kai­su­toi­veen suo­raan jul­kai­si­jal­le, esim. sa­no­ma­leh­den toi­mi­tuk­seen, jos ha­lu­aa et­tä vaik­ka­pa oman paik­ka­kun­nan leh­ti al­kai­si jul­kais­ta suo­sik­ki­sar­jaa. Kun osioon myö­hem­min li­sä­tään ul­ko­mai­sia jul­kai­si­joi­ta, mää­rä kas­vaa kym­me­niin tu­han­siin, jo­ten oli tar­ve vaih­taa alas­ve­to­va­lik­ko va­paa­sa­na­hauk­si. Täl­lä het­kel­lä jär­jes­tel­mäs­sä on 1426 leh­teä Suo­mes­ta ja Nor­jas­ta.

- Si­vus­ton lo­mak­kei­den (suo­sit­te­lu,sar­ja­ku­va­vink­ki,pa­lau­te­lo­ma­ke) tie­to­tur­vaa pa­ran­net­tiin mm. li­sää­mäl­lä spam­mi­ro­bot­te­ja vai­keut­ta­via toi­min­to­ja.

- Uu­ti­sia on mah­dol­lis­ta li­sä­tä eng­lan­nik­si ja suo­mek­si.

- Jul­kai­si­jal­le-osioon tu­lee pai­no­kel­poi­nen tes­tiai­neis­to myös Yh­dys­val­to­ja var­ten. Osioon on li­sät­ty myös lis­ta käy­tös­säm­me ole­vis­ta vä­ri­p­ro­fii­leis­ta.

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.