Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Julkaisutietokantaa täydennetty
Julkaistu: 22. maaliskuuta 2014 klo 20:35:06   Muokattu: 26. maaliskuuta 2014 klo 01:33:49

Nyt voit suo­si­tel­la sar­ja­ku­viam­me 15 082 jul­kai­suun ym­pä­ri maa­il­man!

Luon­te­va­na as­ke­lee­na koh­ti kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä olem­me täy­den­tä­neet jul­kai­su­tie­to­kan­taam­me. Uu­sia jul­kai­su­ja on li­sät­ty 18 571 yh­teen­sä 210 maas­ta.

Al­la ole­vaan tau­luk­koon on lis­tat­tu jul­kai­su­jen mää­rät 15 maas­ta. Ai­em­min tie­to­kan­nas­sam­me jul­kai­su­ja oli vain lä­hin­nä Suo­mes­ta (1 367 jul­kai­sua) ja Nor­jas­ta (269 jul­kai­sua).

Yh­­dys­­val­­lat 11 936
Ka­­na­­da 1 190
Mek­­si­­ko 519
In­­tia 357
Sak­­sa 346
Pa­­kis­­tan 258
Bra­­si­­lia 216
Ar­­gen­­tii­­na 185
Kreik­­ka 179
Es­­pan­­ja 177
Ja­­pa­­ni 143
Yh­­dis­­ty­­nyt ku­­nin­­gas­­kun­­ta 126
Rans­­ka 117
Ita­­lia 111
Ruot­­si 101

Jul­kai­su­tie­to­kan­tam­me on nyt mel­ko kat­ta­va muu­ta­mis­sa mais­sa, ku­ten Yh­dys­val­lois­sa, Ka­na­das­sa, Suo­mes­sa ja Nor­jas­sa. Li­sääm­me myö­hem­min uu­sia jul­kai­su­ja, jot­ta tie­to­kan­ta oli­si mah­dol­li­sim­man kat­ta­va.

Jul­kai­su­tie­to­kan­nan täy­den­nys mah­dol­lis­taa mark­ki­noin­ti­toi­mien laa­jen­ta­mi­sen Suo­men ja Nor­jan ul­ko­puo­lel­le. Myös sar­ja­ku­vien lu­ki­joi­den on nyt mah­dol­lis­ta suo­si­tel­la sar­ja­ku­via lu­kui­siin jul­kai­sui­hin ym­pä­ri maa­il­man. Jos näet ki­van sar­ja­ku­va­st­ri­pin, muis­ta suo­si­tel­la si­tä käyt­täen "Suo­sit­te­le"-link­kiä (esim. Mus­ta He­vo­nen)!

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.