Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Uusi tarjous/tilausjärjestelmä otettu käyttöön
Julkaistu: 9. huhtikuuta 2014 klo 11:02:23   Muokattu: 10. huhtikuuta 2014 klo 23:33:46

Ti­laus­p­ro­ses­si no­peu­tuu jo­pa useil­la päi­vil­lä

Olem­me ot­ta­neet käyt­töön uu­den säh­köi­sen jär­jes­tel­män, jos­sa asia­kas voi teh­dä tar­jous­pyyn­tö­jä ja ti­lauk­sia.

Uu­des­sa jär­jes­tel­mäs­sä ti­lauk­sen vah­vis­ta­mi­nen ta­pah­tuu säh­köi­ses­ti, kun ai­em­min kaik­ki asia­kas­so­pi­muk­set teh­tiin pa­pe­ri­si­na käyt­täen toi­mi­tus­ta­pa­na pe­rin­teis­tä pos­tia, fak­sia tai säh­kö­pos­tia.

Uu­si jär­jes­tel­mä no­peut­taa ti­lauk­sen te­ke­mis­tä jo­pa useil­la päi­vil­lä se­kä kuor­mit­taa vä­hem­män luon­toa, kos­ka tu­los­ta­mis­ta ei tar­vi­ta. Myös tar­jouk­sen pyy­tä­mi­nen usei­siin sa­man jul­kai­si­jan jul­kai­sui­hin (ns. kimp­pa­tar­jous) ker­ral­la on mah­dol­lis­ta, min­kä avul­la asia­kas voi saa­vut­taa mer­kit­tä­viä kus­tan­nus­sääs­tö­jä. Pal­kit­sem­me kimp­pa­tar­jouk­sen te­ki­jän hou­kut­te­le­vil­la pal­jous­a­len­nuk­sil­la.

Jär­jes­tel­män käyt­tö on suo­ra­vii­vais­ta. Jo­kai­sen sar­ja­ku­va­st­ri­pin al­la (esim. tääl­lä) on Pyy­dä tar­jous­ta pai­ni­ke, jo­ta pai­na­mal­la pääs­tään tar­jous­pyyn­tö­lo­mak­kee­seen.

Kun saam­me tar­jous­pyyn­tö­jä, voim­me las­kea tar­jouk­sen vä­lit­tö­mäs­ti, kos­ka jär­jes­tel­mäm­me huo­leh­tii sii­tä et­tä tar­jous­pyyn­nös­sä on ai­na kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot val­mii­na ei­kä eril­lis­tä vies­tin­vaih­toa tar­vi­ta.

Tar­jouk­sen yh­tey­des­sä asiak­kal­le toi­mi­te­taan käyt­tä­jä­tun­nus, jol­la asia­kas voi kir­ja­tua jär­jes­tel­mään ja vah­vis­taa ti­lauk­sen.

Ter­ve­tu­loa käyt­tä­mään uut­ta jär­jes­tel­mää!

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.