Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
Ame­ri­kan­val­loi­tus al­koi >
24. toukokuuta 2014 klo 09:20:47
Pie­ni ka­vion­lii­ke he­vo­sel­le, jät­ti­loik­ka suo­ma­lai­sel­le sar­ja­ku­val­le
Uu­si Ka­ta-sar­ja­ku­va va­li­koi­miim­me >
2. toukokuuta 2014 klo 10:24:24
Uu­si tar­jous/ti­laus­jär­jes­tel­mä otet­tu käyt­töön >
9. huhtikuuta 2014 klo 11:02:23
Jul­kai­su­tie­to­kan­taa täy­den­net­ty >
22. maaliskuuta 2014 klo 20:35:06
Lil­le­ham­mer by­a­vis aloit­ti Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­ja­ku­van jul­kai­sun Nor­jas­sa >
3. tammikuuta 2014 klo 23:25:01
Kaikki uutiset >
Lukijalle

Lois­te­li­aas­ta ni­mes­tään huo­li­mat­ta Ro­y­al Co­mics Syn­dica­te on yh­den mie­hen fir­ma ja tar­vit­see sar­ja­ku­vien tun­ne­tuk­si te­ke­mi­ses­sä myös lu­ki­joi­den apua.

Jos pi­dät jos­ta­kin sar­ja­ku­vas­ta oi­kein ko­vas­ti, voit pie­nel­lä vai­val­la aut­taa sar­ja­ku­van­te­ki­jää jot­ta hän pys­tyy jat­kos­sa­kin piir­tä­mään si­tä.

Lue sar­ja­ku­viam­me

Täl­lä si­vus­tol­la voit lu­kea sar­ja­ku­via. Book­mark­kaa nä­mä si­vut ja vie­rai­le niil­lä usein, kos­ka uut­ta ma­te­ri­aa­lia li­sä­tään jat­ku­vas­ti.

Lä­he­tä st­rip­pi vink­ki­nä ys­tä­väl­le­si

Tu­tus­tu jo­hon­kin sar­ja­ku­vaan ja lä­he­tä sar­ja­ku­va­st­rip­pi vink­ki­nä ys­tä­vä­si säh­kö­pos­tiin. Jaat hy­vän sar­ja­ku­va­ko­ke­muk­sen ja sar­ja­ku­va tu­lee sa­mal­la tun­ne­tum­mak­si.

Suo­sit­te­le sar­ja­ku­vaa leh­dil­le

Jos ha­luat lu­kea suo­sik­ki­sar­ja­ku­vaa vaik­ka oman paik­ka­kun­ta­si leh­des­tä, ker­ro sii­tä suo­raan leh­den te­ki­jöil­le. Voit lä­het­tää jul­kai­su­toi­vee­si lu­ki­ja­pa­lau­te­jär­jes­tel­män kaut­ta tu­tus­tut­tua­si en­sin jo­hon­kin sar­ja­ku­vaan (pai­na­mal­la Suo­sit­te­le-link­kiä).

Lu­ki­ja­pa­lau­te on leh­dil­le en­siar­voi­sen tär­ke­ää hei­dän miet­ties­sään sar­jis­va­lin­to­jaan. An­na myös myön­teis­tä pa­lau­tet­ta, kos­ka sen puut­tu­mi­nen voi joh­taa hy­vän­kin sar­ja­ku­van hyl­lyt­tä­mi­seen.

Li­sää link­ki Face­boo­kiin

Jos pi­dät jos­ta­kin sar­ja­ku­va­hah­mos­ta eri­tyi­ses­ti, li­sää sar­ja­ku­vaan viit­taa­va link­ki ko­ti­si­vul­le­si, Face­boo­kiin tms., niin muut­kin löy­tä­vät sen pa­rem­min.

 

Mainos
Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.
Royal Comics Syndicate
Ro­y­al Co­mics Syn­dica­te on vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu etu­ri­vin suo­ma­lais­ten sar­ja­ku­van­te­ki­jöi­den yh­teen­liit­ty­mä. Syn­di­kaat­ti myy sar­ja­ku­vien jul­kai­suoi­keuk­sia kan­sain­vä­li­ses­ti.
Lue lisää
Sarjakuvat
Paikallisuutisia
Paikallisuutisia
Sekametsä
Sekametsä
Loikan vuoksi
Loikan vuoksi
Viljo ja Esteri
Viljo ja Esteri
Kapine
Kapine
Lisätietoja sarjakuvista
Ro­y­al Co­mics Syn­dica­ten ai­neis­to on en­si­luok­kais­ta se­kä si­säl­löl­li­ses­ti et­tä tek­ni­ses­ti. Ai­neis­to so­vel­tuu erin­o­mai­ses­ti käyt­töön kaik­kial­la maa­il­mas­sa, kos­ka pys­tym­me kon­ver­toi­maan ma­te­ri­aa­lin käyt­täen lä­hes mi­tä ta­han­sa vä­ri­p­ro­fii­lia, jo­pa jon­kin tie­tyn pai­no­ko­neen omaa pro­fii­lia. Si­vuil­tam­me voit la­da­ta tes­tiai­neis­toa ja tes­ta­ta nii­tä jul­kai­su­jär­jes­tel­mäs­sä­si.

Testiaineisto sanomalehtipainatuksiin Yhdysvalloissa
Testiaineisto sanomalehtipainatuksiin melkein kaikkialla muualla kuin Yhdysvalloissa
Kaikki käytössämme olevat väriprofiilit

Sarjakuvaehdotukset
Ar­voi­sa sar­ja­ku­va­piir­tä­jä, ha­luat­ko sar­ja­ku­va­si leh­ti­le­vi­tyk­seen? Et­sim­me li­sää me­nes­tys­kel­poi­sia sar­ja­ku­via ny­kyis­ten rin­nal­le. Var­sin­kin päi­vit­täis­sar­jo­ja kan­nat­taa tar­jo­ta. Suo­sit­te­lem­me, et­tä myyt it­se sar­jan en­sin jo­hon­kin isoon val­ta­kun­nal­li­seen leh­teen (mm. Hel­sin­gin Sa­no­mat, Il­ta-Sa­no­mat, Il­ta­leh­ti, Suo­men Ku­va­leh­ti, Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus), ja tar­joat sen jäl­keen meil­le.
Lue lisää
Esitteet

Esi­te 1/2006, il­mes­ty­nyt 1.9.2006 (Suo­men­kie­li­nen)

Esi­te 2/2005, il­mes­ty­nyt 29.8.2005 (Suo­men­kie­li­nen)

Esi­te 1/2005, il­mes­ty­nyt 2.5.2005 (Suo­men­kie­li­nen)
Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.